Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. .

DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN/OF IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE U UITDRUKKELIJK AANVAARDT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ERIN IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

1. Definitie en algemene toegangsregels

De term 'Website' betekent deze website zoals gepubliceerd door BNP Paribas Real Estate Belgium NV (zie punt 2, Uitgever, voor meer informatie), hierna 'BNP Paribas Real Estate', en/of de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, evenals alle informatie en materiaal op de Website.

Deze Website kan ook links bevatten naar andere websites die zijn gepubliceerd door derden. De links op deze Website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. BNP Paribas Real Estate heeft die websites niet gecontroleerd en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie en materiaal op alle websites die bereikbaar zijn via links op deze Website. Het feit dat een link naar een website van derden wordt aangemaakt of dat wordt toegelaten dat een website van derden een link naar deze Website bevat, betekent in geen geval dat BNP Paribas Real Estate de producten of diensten die op die website van derden worden aangeboden, goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft BNP Paribas Real Estate een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de integriteit van derden.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in elke geografische regio. Uw toegang tot producten of diensten kan afhankelijk zijn van de goedkeuring van BNP Paribas Real Estate, de desbetreffende daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, vormt de informatie op deze Website op geen enkele wijze een aanbod of verzoek om beleggingen te verrichten in enig rechtsgebied. Personen die zich toegang verschaffen tot deze Website, deze bezoeken of er gebruik van maken, moeten zich ervan vergewissen dat zij volgens de wettelijke beperkingen die gelden in hun eigen land, toelating hebben om zich toegang te verschaffen tot deze informatie. Indien dat niet het geval is, mogen zij zich geen toegang verschaffen tot deze Website en mogen zij deze Website ook niet bezoeken of gebruiken.

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is: 

- SA BNP PARIBAS REAL ESTATE BELGIUM NV
Louizalaan 235
1050 Brussel – België
Tel: +32 2 290 59 59
Email: bnppre.belgium@realestate.bnpparibas

Business Number: 0479 098 539
VAT number: BE 0479.098.539
Chartered real estate agent, represented by Frédéric Van de Putte (IPI 503976)
Approval granted in Belgium.
Civil liability covered by AXA Belgium SA/NV (policy number 730.390.159)
Subject to the ethics of the real estate agent.

Supervisory authority
Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV)
Rue du Luxembourg/Luxemburgstraat 16B
1000 Brussels
Tel: +32 2 505 38 50
Fax: 2 503 42 23
Email: info@ipi.be
Website: www.ipi.be

BNP Paribas Real Estate Investment Management Belgium SA
Louizalaan 235
1050 Brussel – België
BTW BE 0823.940.566 – RPR Brussel
Burgerlijke aansprakelijkheid gedekt door AXA Belgium NV (polisnummer 730.390.159)

Gezamenlijk 'BNP Paribas Real Estate'.

3. Inhoud van de Website / het Materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website worden louter verstrekt om de personen die deze Website raadplegen te informeren over verschillende vastgoed- of andere producten en/of diensten die worden aangeboden en/of verdeeld door BNP Paribas Real Estate.

De informatie en het materiaal op deze Website zijn niet bedoeld als enig persoonlijk advies, met inbegrip van maar niet beperkt tot vastgoed-, commercieel, financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig, juridisch of ander advies. Bovendien zijn alle diensten en/of aanbiedingen beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en mogen zij niet in overweging worden genomen door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die het rechtmatige eigendom zijn van of waarop aanspraak kan worden gemaakt door BNP Paribas Real Estate, de daarmee verbonden vennootschappen, vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort of derden. U mag deze informatie of dit materiaal niet reproduceren of afdrukken, tenzij voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u alle verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten behoudt. U verbindt zich ertoe deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm of met gelijk welke middelen, zonder de voorafgaande formele, schriftelijke toestemming van BNP Paribas Real Estate.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wanneer u onze website en/of andere toepassingen zoals digitale formulieren gebruikt, verwerkt BNP Paribas Real Estate, gelegen te Louizalaan 235, 1050 Brussel, België, informatie over u zoals persoonlijke identificatiegegevens zoals onder meer contactgegevens en digitale gegevens met als doel om het goed functioneren van de website te kunnen garanderen en deze te optimaliseren, maar ook om toezicht te hebben op uw gebruik van de website, om statistieken te realiseren en uw aanvragen te kunnen verwerken, die u ons verzendt via de website, door gebruik te maken van cookies.

Voor meer informatie over hoe BNP Paribas Real Estate uw persoonlijke gegevens verwerkt in deze context en voor een overzicht van uw rechten (onder meer het recht op toegang, correctie en het bezwaar kunnen maken op directe marketing, maar ook onder bepaalde omstandigheden het recht om vergeten te worden, beperking van het verwerken van gegevens, gegevensoverdraagbaarheid en het recht op bezwaar voor andere vormen van verwerking) en BNP Paribas Real Estate’s verplichtingen in dit verband, kan u onze website betreffende gegevensbescherming raadplegen als ook ons beleid over cookies.

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die en materiaal dat via deze Website naar BNP Paribas Real Estate wordt verzonden, wordt verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.Ga voor meer informatie naar onze website over gegevensbescherming.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek aan en gebruik van deze Website en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd en opgevat overeenkomstig het Belgisch recht. Tenzij de wet uitdrukkelijk de bevoegde rechtbank vermeldt, worden alle vorderingen ingediend bij:

  • de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders;
  • de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar een of meer van de verbintenissen waarop het geschil betrekking heeft, werden aangegaan of waar zij werden, worden of moeten worden nagekomen;
  • de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de gerechtsdeurwaarder de verweerder heeft gesproken indien de verweerder of, desgevallend, een van de verweerders zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.
  •  

8. Scheidbaarheid en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als niet-toepasselijk worden beschouwd, worden de resterende bepalingen geacht ongeschonden te zijn en zullen de niet-toepasselijke bepalingen worden vervangen door een toepasselijke bepaling waarvan de bedoeling zo nauw mogelijk aansluit bij die van de niet-toepasselijke bepaling. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van alle overige overeenkomsten die u bent aangegaan of zult aangaan met BNP Paribas Real Estate, een van de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort.

BNP Paribas Real Estate heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Elk onwettig of verboden gebruik van deze Website, onder andere door schade te veroorzaken aan enige gebruikte software of verstrekte gegevens, door middel van virussen, vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Indien BNP Paribas Real Estate, zelfs tijdelijk, dit of enig ander recht krachtens deze Algemene Voorwaarden en/of met betrekking tot het gebruik van deze Website niet inroept of afdwingt, zal een dergelijk gebrek aan handelen vanwege BNP Paribas Real Estate geenszins worden beschouwd als of leiden tot afstand van of verzaking aan enig recht of enige vordering.

10 - Klachten en bemiddeling

BNP Paribas Real Estate zorgt ervoor om voortdurend kwalitatief hoogwaardige diensten te verlenen.

Als u moeilijkheden ondervindt en u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons per email opnemen : complaint.belux@realestate.bnpparibas