Certificeringen, labels en normen: in elk van deze gevallen gaat het om procedures die men moet naleven of invoeren om aan uiteenlopende vereisten te beantwoorden. Ze worden afgeleverd door gespecialiseerde organisaties die instaan voor het waarborgen van de correcte naleving en de kwaliteit van de ondernomen acties. In de vastgoedsector zijn certificeringen, labels en normen vooral gericht op de uitdagingen op het vlak van milieu, samenleving en energie. Afhankelijk van de beoogde doelstellingen en de betrokken activa lopen de methodologieën evenwel uiteen. Om die beter te begrijpen en ervoor zorgen dat we allemaal dezelfde taal spreken, gaat de BuzzWords Labels en certificeringen dieper in op elk van deze kwaliteitsindicatoren die het vertrouwen moeten verhogen.

Certificering, label en norm ... waarover gaat het?

Een certificering is een procedure die op basis van een reeks criteria de conformiteit van een gebouw met de geldende normen bevestigt en soms ook met bijkomende specificaties. Het kan daarbij gaan om de milieu-, digitale of welzijnskenmerken van een gebouw. Een certificering geldt voor de volledige levenscyclus van het vastgoed: van het ontwerp en de bouw tot de exploitatie van het gebouw en de eventuele renovatie. Het certificeringproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie, de certificerende instelling, erkend door de overheid. Zo beoordeelt de Franse certificering NF HQETM Bâtiments Tertiaires (Haute Qualité Environnementale) het gebouw op basis van verschillende reeksen criteria die gegroepeerd zijn rond vier hoofdthema’s: energie, milieu, comfort en gezondheid van de gebruikers. Deze certificering, die op vrijwillige basis gebeurt, wordt vandaag in Frankrijk het vaakst gebruikt voor kantoorvastgoed. In de woonsector biedt de certificering NF Habitat een bewijs van de essentiële technische kwaliteiten die vereist zijn voor een gezonde, veilige en comfortabele woning. Behalve voor de kantoor- en de woonsector bestaan er ook uiteenlopende certificeringen voor bijvoorbeeld de hotelsector, de retail en de logistiek.

Een label vertrekt bovendien van een referentiesysteem (energie, digitale kenmerken, welzijn of biodiversiteit ...) dat is opgesteld door een beroeps- of andere organisatie. Het dient als bewijs van de specifieke kwaliteiten van een gebouw of dienst binnen een bepaald domein. Er zijn tal van voorbeelden. De Effinergie-labels geven een indicatie van de energieprestaties van een gebouw boven op de minimale reglementaire vereisten. Het Biodivercity-label dat werd gelanceerd in 2013 duidt de prestaties aan van vastgoedprojecten die goed scoren op het vlak van biodiversiteit. Vanwege de specifieke inplantingsplaatsen van logistieke centra wordt het label vaak gebruikt om de aandacht te vestigen op de integratie van de activiteiten in de natuurlijke omgeving.

Een norm heeft tot slot betrekking op reglementering die rechtstreeks door de overheid wordt opgelegd. Normen gelden voor alle actoren van de vastgoedsector en kunnen betrekking hebben op verschillende domeinen (milieu, gezondheid, veiligheid enz.). Daartegenover staat dat elk gebouw verschillende labels en certificeringen kan dragen. Uit overtuiging en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van een internationaal cliënteel gaan projectontwikkelaars en investeerders niet zelden voor twee of drie verschillende certificeringen of labels.

En de criteria van morgen?

In het licht van de grote maatschappelijke, economische en ecologische evoluties doen ook nieuwe beoordelingscriteria voor vastgoed hun intrede. Vastgoedcertificeringen en -labels gaan steeds meer gelden als standaard voor het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van gebouwen.

De CO2-voetafdruk is bijvoorbeeld een belangrijk thema in de vastgoedsector, die mee verantwoordelijk is voor de uitstoot van broeikasgassen. Zo winnen certificeringen en labels steeds meer aan belang. Energiezuinige materialen en knowhow tot zelfs gebouwen die meer energie produceren dan ze zelf nodig hebben, helpen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Nog een ander criterium is het welzijn van de medewerkers! Nu het menselijke aspect voor de vastgoedactoren meer dan ooit centraal staat, zijn gezondheid en comfort topprioriteiten. Met het oog daarop wordt toegezien op de luchtkwaliteit en de thermische en geluidsisolatie en worden uiteenlopende diensten aangeboden om de gebruikerservaring van de gebouwen te verbeteren.