Afdruk

Disclaimer

Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

DOOR ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN GAAT U, PERSOONLIJK EN/OF IN NAAM VAN DE JURIDISCHE ENTITEIT WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, EEN TUSSENPERSOON OF EEN WERKNEMER BENT WANNEER U HANDELT IN DERGELIJKE HOEDANIGHEID, AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN AAN DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE U UITDRUKKELIJK AANVAARDT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN. GELIEVE U GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE ERIN IS OPGENOMEN, INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT.

 

1. Definitie en algemene toegangsregels

De term 'Website' betekent deze website zoals gepubliceerd door BNP Paribas Real Estate Advisory Belgium NV (zie punt 2, Uitgever, voor meer informatie), hierna 'BNP Paribas Real Estate', en/of de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, evenals alle informatie en materiaal op de Website.

Deze Website kan ook links bevatten naar andere websites die zijn gepubliceerd door derden. De links op deze Website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. BNP Paribas Real Estate heeft die websites niet gecontroleerd en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot alle informatie en materiaal op alle websites die bereikbaar zijn via links op deze Website. Het feit dat een link naar een website van derden wordt aangemaakt of dat wordt toegelaten dat een website van derden een link naar deze Website bevat, betekent in geen geval dat BNP Paribas Real Estate de producten of diensten die op die website van derden worden aangeboden, goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft BNP Paribas Real Estate een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de exactheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de integriteit van derden.

De inhoud van de Website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in elke geografische regio. Uw toegang tot producten of diensten kan afhankelijk zijn van de goedkeuring van BNP Paribas Real Estate, de desbetreffende daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald, vormt de informatie op deze Website op geen enkele wijze een aanbod of verzoek om beleggingen te verrichten in enig rechtsgebied. Personen die zich toegang verschaffen tot deze Website, deze bezoeken of er gebruik van maken, moeten zich ervan vergewissen dat zij volgens de wettelijke beperkingen die gelden in hun eigen land, toelating hebben om zich toegang te verschaffen tot deze informatie. Indien dat niet het geval is, mogen zij zich geen toegang verschaffen tot deze Website en mogen zij deze Website ook niet bezoeken of gebruiken.

 

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is:

BNP Paribas Real Estate Advisory Belgium NV
Louizalaan 235
1050 Brussel – België
BTW BE 0440.984.071 – RPR Brussel

BNP Paribas Real Estate Property Management Belgium NV
Louizalaan 235
1050 Brussel – België 
BTW BE 0437.243.039 – RPR Brussel

BNP Paribas Real Estate Investment Management Belgium NV
Louizalaan 235
1050 Brussel – België 
BTW BE 0823.940.566 – RPR Brussel

BNP Paribas Real Estate Holding Benelux NV
Louizalaan 235
1050 Brussel – België 
BTW BE 0479.098.539 – RPR Brussel

Gezamenlijk 'BNP Paribas Real Estate'

3. Inhoud van de Website / het Materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website worden louter verstrekt om de personen die deze Website raadplegen te informeren over verschillende vastgoed- of andere producten en/of diensten die worden aangeboden en/of verdeeld door BNP Paribas Real Estate.

De informatie en het materiaal op deze Website zijn niet bedoeld als enig persoonlijk advies, met inbegrip van maar niet beperkt tot vastgoed-, commercieel, financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig, juridisch of ander advies. Bovendien zijn alle diensten en/of aanbiedingen beperkt tot landen of rechtsgebieden die daarin uitdrukkelijk worden vermeld en mogen zij niet in overweging worden genomen door personen, afkomstig van om het even welk ander land of rechtsgebied, die toegang hebben tot de Website, die deze bezoeken of er gebruik van maken.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die het rechtmatige eigendom zijn van of waarop aanspraak kan worden gemaakt door BNP Paribas Real Estate, de daarmee verbonden vennootschappen, vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort of derden. U mag deze informatie of dit materiaal niet reproduceren of afdrukken, tenzij voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u alle verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten behoudt. U verbindt zich ertoe deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm of met gelijk welke middelen, zonder de voorafgaande formele, schriftelijke toestemming van BNP Paribas Real Estate.

 

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

(Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens)

Wij wijzen erop dat BNP Paribas Real Estate verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze Website.

Als bezoeker of gebruiker van deze Website gaat u ermee akkoord dat BNP Paribas Real Estate en de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, uw persoonsgegevens registreren en verwerken voor de volgende doeleinden: naleving van alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, in het bijzonder inzake de preventie van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, het beheer van de contractuele en precontractuele relaties, de preventie van misbruik en fraude, de voorbereiding van statistieken en tests, de opleiding van personeelsleden, de controle van de kwaliteit van de dienstverlening, klantenwerving of direct marketing voor vastgoeddiensten en/of andere producten die worden gepromoot door BNP Paribas Real Estate, de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort.

U gaat ermee akkoord dat deze gegevens kunnen worden verstrekt aan alle met BNP Paribas Real Estate verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, aan onderaannemers, aan externe dienstverleners (uitbesteding) en andere personeelsleden of personen krachtens een Belgische of buitenlandse wettelijke verplichting of om gerechtvaardigde redenen. U gaat eveneens akkoord met de verstrekking van deze gegevens in voormelde omstandigheden indien de beoogde ontvanger is gevestigd in een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is en al dan niet een passend beschermingsniveau waarborgt. U stemt ermee in dat deze onderaannemers en externe dienstverleners van BNP Paribas Real Estate, ongeacht of zij in België of in het buitenland gevestigd zijn, uw persoonsgegevens verstrekken aan elke bevoegde Belgische of buitenlandse instantie in overeenstemming met een wettelijke verplichting die van toepassing is in het land waar deze onderaannemers en externe dienstverleners gevestigd zijn. Uw instemming geldt ook wanneer zij betrekking heeft op een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie en al dan niet een passend beschermingsniveau waarborgt. De verbonden vennootschappen of vennootschappen die deel uitmaken van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, evenals hun daartoe behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers of bemiddelaars, mogen in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking de door BNP Paribas Real Estate verstrekte gegevens gebruiken voor de preventie van misbruik of fraude, voor klantenwerving en direct marketing en voor enig ander vermeld doeleinde. Indien BNP Paribas Real Estate u om persoonsgegevens vraagt en u niet wenst te antwoorden, kan die weigering het aangaan van een contractuele relatie verhinderen. Binnen BNP Paribas Real Estate, de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, is de toegang tot uw persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. U hebt het recht om, schriftelijk of via de Website, kosteloos te vragen dat BNP Paribas Real Estate, de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort, uw persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, niet langer gebruiken voor klantenwerving en direct marketing.

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een verbetering te vragen indien deze onjuist zijn. Om dat recht uit te oefenen, hoeft u alleen een gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek daartoe te sturen naar BNP Paribas Real Estate op het bovenvermelde adres.

De Website kan gebruikmaken van cookies om de dienstverlening aan u te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden gekopieerd. BNP Paribas Real Estate kan cookies gebruiken om het navigeren op de Website te vergemakkelijken en de aan u aangeboden diensten te personaliseren. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt verwittigd telkens er een cookie wordt verzonden of dat elk cookie systematisch wordt geweigerd. U bevestigt te weten dat het weigeren van cookies een efficiënte navigatie op de Website kan belemmeren.

 

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die en materiaal dat via deze Website naar BNP Paribas Real Estate wordt verzonden, wordt verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.

 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek aan en gebruik van deze Website en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd en opgevat overeenkomstig het Belgisch recht. Tenzij de wet uitdrukkelijk de bevoegde rechtbank vermeldt, worden alle vorderingen ingediend bij:

    • de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders;
    • de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar een of meer van de verbintenissen waarop het geschil betrekking heeft, werden aangegaan of waar zij werden, worden of moeten worden nagekomen;
    • de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de gerechtsdeurwaarder de verweerder heeft gesproken indien de verweerder of, desgevallend, een van de verweerders zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

 

8. Scheidbaarheid en wijzigingen

Indien bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als niet-toepasselijk worden beschouwd, worden de resterende bepalingen geacht ongeschonden te zijn en zullen de niet-toepasselijke bepalingen worden vervangen door een toepasselijke bepaling waarvan de bedoeling zo nauw mogelijk aansluit bij die van de niet-toepasselijke bepaling. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van alle overige overeenkomsten die u bent aangegaan of zult aangaan met BNP Paribas Real Estate, een van de daarmee verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waartoe BNP Paribas Real Estate behoort.

BNP Paribas Real Estate heeft het recht deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

9. Aansprakelijkheid van derden

Elk onwettig of verboden gebruik van deze Website, onder andere door schade te veroorzaken aan enige gebruikte software of verstrekte gegevens, door middel van virussen, vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Indien BNP Paribas Real Estate, zelfs tijdelijk, dit of enig ander recht krachtens deze Algemene Voorwaarden en/of met betrekking tot het gebruik van deze Website niet inroept of afdwingt, zal een dergelijk gebrek aan handelen vanwege BNP Paribas Real Estate geenszins worden beschouwd als of leiden tot afstand van of verzaking aan enig recht of enige vordering.

 

 

Bovenaan de pagina

Afdruk

Contacteer ons +32 2 646 49 49
Vind uw Belangrijkste contacten

Geavanceerd zoeken


BNP Paribas Real Estate is ook ...

Valuation Waarderen/Valoriseren

Keuze van vestiging, opnieuw negociëren van de huurovereenkomsten, .... verschillende thema's waar wij de klanten mee kunnen helpen.

Internationaal
In zee gaan met BNP Paribas Real Estate geeft u toegang tot het internationale
netwerk en de lokale expertise van een van de markleiders in dienstverlening Carte implantations
voor commerciaal vastgoed in Europe…
BNP Paribas Real Estate is actief in elke fase van de vastgoedcyclus, naargelang uw behoeften.
 
 
ZOEKEN
X